ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Добре дошли на сайта на И Ар Пи Консепт ООД (И Ар Пи Консепт). Целта на този уеб сайт е да предостави на широката общественост информация относно продуктите и услугите, предлагани от И Ар Пи Консепт. Преди да използвате този сайт, внимателно прочетете следната информация.

АВТОРСКИ ПРАВА И ТЪРГОВСКИ МАРКИ
И Ар Пи Консепт е законен собственик на всички права върху софтуера на този уеб сайт, както и на индустриалните права и правата върху интелектуалната собственост, свързани със съдържанието му, с изключение на правата върху продуктите и услугите, които не принадлежат на Фирмата и чиито търговски марки са регистрирани от съответните им собственици и признати за такива от И Ар Пи Консепт.

Този уеб сайт може да съдържа отправки към регистрирани търговски марки на И Ар Пи Консепт. Използването на тези търговски марки без изричното предварително съгласие на И Ар Пи Консепт е строго забранено. Всички други упоменати търговски марки принадлежат на съответните собственици, които са ги регистрирали.

Всеки има правото да разглежда, копира, разпечатва и разпространява който и да е документ, публикуван от И Ар Пи Консепт в този уеб сайт, като има пред вид, че:Материалите, включени в този уеб сайт са защитени с авторски права и употребата без разрешение на който и да е материал, съдържащ се в уеб сайта може да представлява нарушение на законите, уреждащи ползването на авторските права и търговските марки или на други законови разпоредби. Даденото разрешение за ползване на този уеб сайт ще се счита за автоматично прекратено, в случай на нарушаване на което и да е от тези условия, като страната нарушител се задължава незабавно да унищожи получения или разпечатан от уеб сайта материал.

Във връзка с ползването на уеб сайта или неговото съдържание, И Ар Пи Консепт не вменява никакво лицензно право или пълномощия от какъвто и да е род за използването на принадлежащите му индустриални права или права върху интелектуалната собственост, търговските тайни или правата върху някаква друга негова собственост. Всички изменения, допълнения, модификации или адаптации на настоящия уеб сайт или на която и да е информация съдържаща се в него, са строго забранени.

ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
Защитата и безопасността на данните са от първостепенно значение за И Ар Пи Консепт ООД (по-нататък И Ар Пи Консепт). За нас зачитането на правата на личността и защитата на личните данни е от изключителна важност. Ето защо, тук бихме желали да уточним, коя информация ще бъде регистрирана, когато посетите нашия уеб сайт и как ще бъде използвана тя. Това уточнение не важи за фирмените сайтове, които не принадлежат на ЕС АЙ ПИ Консепт и други подобни сайтове, предлагащи връзка към този сайт или други сайтове на ЕС АЙ ПИ Консепт, както и за сайтовете, към които се предлага връзка от нашия сайт. Записване и обработка на личните данни При посещение на нашия уеб сайт, за целите на системната безопасност, нашият уеб сървър временно ще документира наименованието на домейна или ІР адреса на компютъра, отправил запитването, както и датата на влизането, клиентската заявка за даден файл (наименованието на файла и URL), ответния HTTP код и уеб сайта, от който ни посещавате, както и количеството байтове прехвърлени по време на връзката. Бихме могли да запаметим някаква информация на вашия персонален компютър под формата на т.н. бисквитки (cookies). Бисквитката е информационен пакет, който уеб сайтът може да изпрати на вашия браузър и да го архивира във вашата система. Чрез бисквитките не получаваме какъвто и да е достъп до вашата система или до личните ви данни. Ако не желаете да се използват бисквитки, можете да забраните качването им от браузъра си. Бисквитките се използват изключително за оптимизация на уеб сайтовете според вашите предпочитания.

Няма да бъдат записвани никакви лични данни, като вашето име, адрес, телефонен номер или e-mail адрес, освен ако тези данни не бъдат предоставени доброволно, например при кандидатстване за обявено работно място, запитване за получаване на информация и т.н. Използване и циркулация на гореупоменатите лични данни Личните данни ще бъдат използвани само за целите на техническото администриране на уеб сайта. Нашите служители, както и третите страни, предоставящи ни услуги са поели задължение да пазят всяка предоставена им информация поверително.

НЕПОЕМАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ
Информацията в настоящия уеб сайт се предоставя без каквато и да е пряка или косвена гаранция и може да бъде променяна или обновявана без предварително уведомление. И Ар Пи Консепт няма да носи отговорност, за пълнотата, коректността и актуалността на информацията. Същото важи и за връзките от и към този уеб сайт.

И Ар Пи Консепт си запазва правото да извършва изменения и допълнения по информацията без предварително уведомление. По тази причина, И Ар Пи Консепт няма да носи отговорност за каквито и да са материални, преки или косвени щети, пропуснати ползи или загуби на информация, произтекли от използването на документите или информацията, която е предоставена на уеб сайта.

ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНИ КАМАРИ
Тъй като в И Ар Пи Консепт считаме, че познаването особеностите на индустрията и активното участие в обществени форуми са важни фактори, даващи не преимущество пред конкуренцията и позволяващи ни да разработваме иновативни решения, които да предоставят ползи на нашите клиенти в дълговременен аспект, ние активно участваме в работата на търговско промишлените камари в нашия регион.

Ако желаете да научите повече за различните камари, на които сме членове, кликнете върху логото на съответната камара и ще бъдете препратени към уеб сайта й.