Производство

SAP предлага най-добрите практики, подходящи за широк кръг производители от различни сектори на промишлеността.

В днешната агресивна бизнес среда от решаващо значение е дадена фирма да бъде подготвена са сблъсъка с необятния и конкурентен свят. Във времената на свиваща се глобална икономика най-потърпевши са малките и средните предприятия. Те са изправени пред множество предизвикателства: да спазят изискванията на клиентите си и нормативните изисквания, ефективно да управляват доставките си, да контролират разходите си и да привлекат нови клиенти с цел разширяване на бизнеса.

SAP предлага решение, което позволява на производителите на станат конкурентни на пазара. SAP ERP turing има възможност както за неограничено така и за стриктно прецизирано планиране, което да ви помогне при разработването на производствените графици и да трансформира веригата ви за доставки по такъв начин, че да съгласува производствените планове с плановете на продажбите, производството, финансирането и клиентите.

SAP ERP е конфигурирана така, че да гарантира отлични производствени резултати. Тя прави операциите прозрачни и поддържа широк спектър от производствени процеси, включително производство на склад, производство по поръчка, конфигуриране по-поръчка, разработване по поръчка, производство „точно на време” (JIT), управление на материалите и управление на ефективността на производствените процеси.

В основата на решението е залегнала възможността за планиране, която е концентрирана върху използването на наличните ресурси, като например определяне на машините и оборудването, необходими за превръщането на суровините в крайни продукти. Така съставените подробни планове могат да бъдат спуснати в производството, а тяхното изпълнение да бъде проследявано на ниво операция. Това позволява налагането на много стриктен контрол върху производствените мощности.

Ползите на кратко:

Карта на решението