SAP ® ERP решение за месодобивните и месопреработвателните предприятия

Едни от основните предизвикателства пред МСП в месодобивната и месопреработвателна промишленост са постоянният натиск за намаляване на цени и печалба, високите цени на енергоносителите, нарастващите цени на суровините, строгите регулации, нарастващите очакванията на клиентите за все по-качествена продукция и здравословна храна.

Ако искате Вашето предприятие не само до оцелее, но и да бъде успешно, то основен принцип трябва да стане прозрачността на всички разходи и процеси.

Браншовото решение за месодобивната и месопреработвателна индустрия се е наложило в редица компании от цял свят, като Nikas, Butterball LLC, Perutnina Ptuj, San Miguel Pure Foods Company, Inc, Micarna, Ospelt, Bell, Reinert Germany, Noelke, Sokolow Group, Animex (Smithfield Group), Danish Crown (Denmark), Hilton Food Group Limited (UK), Sara Lee Corporation, Tyson Foods, Inc., ConAgra Foods, Grampian Country Food Group, Muller Fleisch GmbH.

Решението е обърнато към малки и средни предприятия и включва следните основни направления

Решението поддържа управление на дейностите по поддръжка и ремонт, интеграция със големите търговски вериги, Логистика и управление на транспорта,

Вашите предимства при

Гъвкаво ценообразуване при доставката на птици и животни

Управлението на цените покрива типичните пазарни изисквания при доставките на птици и животни както и индивидуално ценообразуване. Критериите за ценообразуване може да се променят в реално време в различни стадии - например при заприхождаване на склада или в процеса на производство.

Мониторинг

Информационният поток е напълно интегриран и се простира през цялата верига- покупката на суровини, производство , продажби и дистрибуция. Това дава възможност да се направи анализ на загубите и разходите през различните етапи на производство.

Мониториговата система и системата за контрол е съобразена със специфичните изисквания за безопасност на храните и на НАССР системата за проследимост на суровини, полуфабрикати, продукти и процеси по цялата технологична верига и по веригите на доставки;

Оптимизиране печалбата

Yield Management Концепция за управление на печалбата, при която с помощта на интегрирана информационна технология се провежда динамично регулиране на цените и количествата, което цели максимално доходното използване на капацитетите) документира къде възникват загуби на суровина и така да подобрят процесите. Това се осъществява със специфични точки на измерване на входа и на изхода на ключови етапи от производството. Целта е намаляване загубите на суровина. Данните се анализират почти в реално време и така да се повиши печалбата. Вие може да заложите като целеви резултат количества, референтни резултати на измервателните точки, да дефинирате загубите и да анализирате резултатите в затворен цикъл.

Максимална прозрачност на печалбата от продукт

The SAP ERP позволява анализ на печалбата от отделните продукти.

Планираните разходите както и реалните разходи се показват и се сравняват със продажната цена. Марджина на всеки един продаден продукт се калкулира и е база за бъдеща оптимизация и управление на продажбите. Това е критично за управление на продуктовото портфолио.

Управление на сигурността на храните

Постигането на определени стандарти (системата поддържа всички стандарти по качество на ЕС и САЩ, както и съблюдава актуалните директиви на ЕС) в контрола и качеството на суровините и продуктите е критично за бранша.

С помощта на управлението на партиди, както и с възможността за проследяемост по цялата верига - започвайки от партидата при крайния клиент минавайки през всички етапи на производство и завършвайки с доставчика на суровини, решението на SAP позволява изтеглянето на определена партида от конкретен клиент, анализ на конкретните причини довели до това.