100 основни отчета в SAP ERP

Логистични отчети
Управление на материали и снабдяване
Продажби и дистрибуция
Услуги
Производство
Общи отчети
Счетоводни отчети
Главна книга
Дълготрайни активи
Счетоводство по разходни елементи
Информационна система
Счетоводство по разходен център
Вътрешни поръчки
Анализ на рентабилност

Като нова характеристика, SAP Best Practices Baseline package включва отпечатването на баркодове.